نرم‌افزار جامع پايش و ارزشيابي


امکانات نرم‌افزار جامع پايش و ارزشيابي فعاليت هاي اعضای هيأت‌علمي
الف- ارزشيابي اينترنتي: انجام انواع ارزشيابي‌ها از طريق وب
از آنجا که از ارزشيابي اينترنتي بيشتر مورد توجه دانشگاه‌ها است، قابليت هاي اين قسمت به صورت کامل بررسي مي‌گردد. قابل ذکر است که برخي از امکانات اين سيستم، مانند ارزشيابي باليني، براي اولين بار در کشور توسط اين نرم‌افزار انجام شده و بعضاً نمونه مشابه ديگري ندارند.
 
ب- ساخت فرم‌ها: در اين سيستم قابليت ساخت تعداد نامحدودي فرم وجود دارد. اين فرم‌ها ممکن است براي يکي از انواع موجود ارزشيابي شامل موارد زیر ایجاد گردند:
دانشجو از استاد
مدير گروه از اعضاي هيأت‌علمي گروه
همکار از همکار
خود- ارزشيابي
رئيس دانشکده از مدير گروه
ارزشيابي درماني (رئيس بيمارستان از اعضاي هيأت‌علمي باليني)
ارزشيابي باليني (کارآموزان، کارورزان و دستياران از اعضاي هيأت‌علمي باليني)
ارزشيابي معاون آموزشي دانشکده از اعضاي هيأت‌علمي
ارزشيابي معاون آموزشي دانشگاه از معاونين آموزشي دانشکده‌ها و بيمارستان ها
ارزشيابي دانشجو از استاد مشاور
ارزشيابي مسئول آموزش دانشکده از اعضاي هيأت‌علمي
ارزشيابي معاون پژوهشي دانشکده از اعضاي هيأت‌علمي
ارزشيابي پرسنل از اعضای هيأت‌علمي
ضمنا بعضي از انواع ارزشيابي داراي زير مجموعه‌هايي نيز هستند. به عنوان مثال فرمي که جهت ارزشيابي دانشجو از استاد ساخته مي‌شود، ممکن است براي دروس تئوري، عملي، عمومي اسلامي، تربيت بدني، زبان انگليسي، کارآموزي پرستاري و... ايجاد گردد. نکته حائز اهميت اينکه، به علت وجود يک چارچوب پويا، افزودن انواع جديد ارزشيابي برحسب نياز دانشگاه ميسر است.
هر فرم ارزشيابي مي‌تواند داراي تعداد دلخواهي گزينه باشد. متن و امتياز هر گزينه به راحتي توسط طراح فرم تعيين مي‌گردد. همچنين مي‌توان فرمي ساخت که به جاي چند گزينه، به تکميل کننده فرم اجازه دهد در جواب هر سوال يک عدد به عنوان امتياز وارد کند (حداقل و حداکثر امتياز قابل ورود توسط طراح فرم تعيين مي‌گردد).
هنگام ايجاد يک فرم مي‌توان تعداد نامحدودي حيطه (مواردي مانند نظم، روش تدريس، اخلاق و ...) تعريف کرد و در هر حيطه تعداد نامحدودي سوال قرار داد. هر سوال مي‌تواند داراي يک ضريب (وزن) باشد که بدين ترتيب سوالات مختلف مي‌توانند داراي تاثير متفاوت در امتياز فرد باشند.
امکان قراردادن تعداد نامحدودي سوال تشريحي نيز در انتهاي فرم وجود دارد.
 
ج- زمان بندي ارزشيابي: مسئول ارزشيابي مي‌تواند براي هر نوع ارزشيابي بازه هاي زماني مشخصي را به عنوان زمان بندي تعريف کند. بدين معنا که تکميل‌کننده فرم فقط در صورتي مي‌تواند اقدام به مشاهده و ارسال يک فرم نمايد که در بازه تعريف شده به سيستم login کند. در غير اين صورت با پيغام‌هايي مانند "زمان ارزشيابي فرا نرسيده است" و يا "مهلت ارزشيابي به پايان رسيده است" مواجه مي‌گردد. در صورت نياز به تمديد مهلت يک نوع ارزشيابي، اين کار بسيار سريع و ساده قابل انجام است.
 
د- نمايش نتايج ارزشيابي به اساتيد: جهت صرفه‌جويي هر چه بيشتر در وقت و هزينه‌ها، مي‌توان پس از پايان ارزشيابي خلاصه نتايج هر فرد را به صورت يک يا چند گزارش در اختيار خود او قرار داد تا بدين وسيله نيازي به چاپ و ارسال نتايج حاصل از ارزشيابي به اساتيد نباشد. قابل ذکر است که پاسخ‌هاي تشريحي ارائه شده در فرم‌هاي تکميل شده، پيش از نمايش به شخص مربوطه توسط کارشناس ارزشيابي قابل بازبيني و حذف موارد ناخوشايند (بويژه پاسخ‌هاي ارائه شده از طرف دانشجويان) مي‌باشد.
 
ه- گزارشات: براي استفاده موثر از اين نرم‌افزار، گزارشات متعدد و کارآمدي در اشکال مختلف طراحي و در سيستم گنجانده شده‌اند که کاربران خاصي مانند مسئول ارزشيابي دانشگاه به آنها دسترسي دارند. گزارش‌گيري بسيار ساده و سريع صورت پذيرفته و جهت استفاده هر چه بهتر از نتايج، امکان ذخيره هر گزارش به فرمت‌هايي مانند PDF، Word و Excel وجود دارد. ضمناً مي‌توان ترتيبي اتخاذ نمود تا کارشناس ارزشيابي هر دانشکده فقط به گزارشات مربوط به اساتيد دانشکده خود دسترسي داشته باشد. در صورت نياز دانشگاه، گزارشات جديد توسط شرکت به نرم‌افزار اضافه مي‌گردد.
 
و- اطلاعات پايه: انجام فرايند ارزشيابي به صورت اينترنتي، نيازمند وجود يکسري اطلاعات مانند اسامي اعضاي هيأت‌علمي، دانشکده‌ها، گروه‌ها، بيمارستان ها، پست‌هاي اعضاي هيأت‌علمي (جهت ارزشيابي‌هايي مثل ارزشيابي مدير گروه) و ... در نرم‌افزار مي‌باشد که براي مديريت هر يک قسمتي در نرم‌افزار گنجانده شده است.
 
ز- دريافت اطلاعات از سيستم آموزش: جهت انجام  ارزشيابي دانشجو از استاد با دقت بالا، اطلاعات سيستم آموزشي مانند انتخاب واحد دانشجويان بايد در نرم‌افزار وجود داشته باشد تا هر دانشجو فقط اساتيد و دروس خود را در همان نيمسال ارزشيابي کند. خوشبختانه با توجه به هماهنگي ايجاد شده، نيازي به ورود دستي اطلاعات در اين برنامه نمي‌باشد. بلکه اين اطلاعات به صورت مکانيزه از سيستم نرم‌افزاري آموزش (نرم‌افزار سما) به نرم‌افزار ارزشيابي منتقل مي‌گردد. خلاصه اطلاعات مورد نياز از سيستم نرم‌افزاري آموزش شامل موارد زیر می باشد:
 
برخي از مشخصات دانشجويان مانند نام، رشته و مقطع
دروسي که هر دانشجو در نيمسال انتخاب نموده است
دروسي که هر استاد در نيمسال تدريس مي کند
کد اساتيد
ضمناً در صورت تمايل رمز عبور دانشجويان در برنامه سما، به برنامه ارزشيابي قابل انتقال است تا بدين صورت نيازي به توزيع رمز عبور جديد بين تعداد زيادي دانشجو نباشد. با اين حال در صورت عدم تمايل به مورد فوق، رمز عبور جديد براي دانشجويان توليد و در اختيار آنان قرار مي‌گيرد.