کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

مقدمه

دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت شامل مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی و پژوهشی جامعه نگر در نظام سلامت شامل مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی و پژوهشی جامعه نگر می باشد که در طی آن فراگیران با دانش و مهارتهای طراحی آموزشی,تدریس و ارزشیابی فراگیران در عرصه های جامعه آشنا می شوند. تاکید این رشته بر هم راستایی آموزش با نیازهای جامعه و آموزش در جایگاه های آموزشی مشابه با مکانی واقعی خدمت افراد است.

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت جهت توانمند سازی مربیان بهورزی و به منظور ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت بهورزان در نظام سلامت کشور طراحی شده است.

سرفصل ارشد مجازی آموزش جامعه نگر

نیم رخ تحصیلی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت