هجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری

هجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری با محور تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با مبانی نظری و اقدامات عملی از تاریخ ۷ لغایت ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ در محل همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

-مقالات کامل به صورت پوستر یا سخنرانی کوتاه 

- مرحله اول ارسال چکیده مقاله و در صورت تایید متن کامل ارسال میگردد

- مقالات در راستای محور همایش

-مهلت ارسال چکیده حداکثر تا تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۹۵