هجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری

هجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری از هفتم تا نهم اردیبهشت در محل سالنهای همایش رازی واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال برگزاری است.در این همایش مرکز مطالعات و توسعه آمورش پزشکی با برگزاری غرفه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دستاوردهای دانشگاه را در بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و همچنین در آموزش و جشنواره مطهری ارائه نمود که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. وزیر محترم بهداشت و معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت با بازدید از غرفه دانشگاه ار فعالیت های دانشگاه در حوزه آموزش تقدیر کردند.