اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

۲۲-۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۷ تبریز- ایران

پذیرش خلاصه مقالات: ۱۰ آذر الی ۱ بهمن ۹۶

ارسال مقالات فقط از طریق وب سایت قابل قبول می باشد.www.trec.tbzmed.ac.ir

 

محورهای همایش 

-پاسخگویی در برنانمه ریزی درسی

-پاسخگویی در ارزشیابی های آموزشی

-مصادیق پاسخگویی در سطوح مختلف آموزشی( دانشگاه،دانشکده و گروههای آموزشی)

-ساختار و مدیریت آموزش پاسخگو در دانشگاههای علوم پزشکی کشور