همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

زمان برگزاری همایش: ۱۹-۲۰ بهمن ماه
مهلت ارسال مقاله، ارائه سخنرانی جامع : ۳۰ آذر ماه
مهلت ارائه پوستر، پانل، کارگاه و سخنرانی : ۳۰ آذر ماه
اعلام نتایج: ۱۵ دی ماه
ارسال متن کامل مقالات: ۳۰ دی ماه