کارشناس واحد

کارشناس واحد: خانم  میترا دادمان
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
شماره تماس: ۰۳۱۱۷۹۲۲۹۸۸
پست الکترونیک: dadman@nm.mui.ac.ir
آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- طبقه همکف- اتاق ۱۰۶