کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری

 

رسالت (Mission)

رسالت اصلي رشته آموزش پزشكي، تربيت نيروهاي عالم، توانمند، كارآ و مسئوليت‌پذير است كه در پذير سياستها و راهبردهاي آموزشي، تدوين برنامه‌هاي آموزشي در سطوح مختلف، روشها و فنون آموزشي، مديريت نظامهاي آموزشي، ارزيابي دانشجويان، ارزشيابي نظامهاي آموزشي و انتقال فناوريهاي مناسب آموزشي اطلاعات و توانمنديهاي خود را در اختيار مسئولين نظام آموزشي و جامعه قرار داده و از طريق پژوهش در عرصه‌هاي آموزشي با شناسايي نقاط قوت و ضعف و ارائه راهكارهاي مناسب، در ارتقاي وضعيت آموزشي دانشگاههاي كشور ايفاي نقش نمايند.

شرايط ورود

پذيرفته‌شدگان آزمون كارشناسي‌ارشد آموزش پزشكي مي‌توانند در اين دوره شركت نمايند. اين آزمون هر ساله به صورت متمركز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي‌شود. ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو، نحوه آزمون و منابع امتحاني آزمون ورودي، هر ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌گردد. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي‌توان به مركز سنجش آموزش پزشكي مراجعه نمود.

 

 

برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته آموزش پزشكي

نيم رخ تحصيلي