یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

حيطه های جشنواره:
-تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
-یاددهی و یادگيری
-ارزشيابی آموزشی دانشجو، هيات علمی و برنامه
-مدیریت و رهبری آموزشی
-یادگيری الکترونيکی
-طراحی و توليد محصولات آموزشی
 
لذا با توجه به مصوبه کميته علمی يازدهمين جشنواره آموزشی دانشگاهی و کشوری شهيد مطهری، تمامی فرآيندها، فعاليتها و محصولات آموزشی ارسال شده توسط اعضای محترم هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و افراد فعال در زمينه آموزش علوم پزشکی، مورد داوری قرار خواهد گرفت و فرآيندهای برتر و مطلوب دانشگاهی از بين آنها انتخاب خواهند شد. ضمن تقدير از فرآيندهای برتر در روز جشنواره دانشگاهی، فرآيندهای برتر دانشگاهی جهت شرکت در جشنواره کشوری معرفی خواهد شد .
در راستای شرکت در جشنواره توجه به نکات زیر ضروری است:
۱. فرآيندهای ارسالی می بايستی در يکی ازحيطه های ششگانه ذکر شده باشند.
۲. هر فرد می تواند حداکثر ۳ فرآيند برای شرکت در جشنواره معرفی نمايد، که در هيچکدام از جشنواره های قبلی ارائه نشده باشد.
۳. ارائه نامه تأييديه معاونت آموزشی دانشکده مبنی بر تاييد مجری فرايند و نقش وی به عنوان نفر اول و همچنين تاييد اجرای فرايند حداقل به مدت ۶ ماه ضروری است. فرمت تأييديه در سايت جشنواره موجود میباشد
۴. فرآيندها و دستاوردهای آموزشی در دانشگاه توسط کميته علمی جشنواره براساس شاخص های تعيين شده توسط کميته علمی که در سايت جشنواره موجود است، بررسی و انتخاب می شوند.
۵. تعدادی از فعاليت ها و دستاوردهای آموزشی برتر دانشگاهی برای شرکت در جشنواره کشوری معرفی و درصورت واجد شرايط بودن در جشنواره کشوری شرکت خواهند کرد.
۶. دانشکده ها، گروه ها و افراد بايد حداکثر تا ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶ نسبت به معرفی فرآيندها و دستاوردهای آموزشی مطلوب خود اقدام نمايند.
۶. اطلاعات مربوط به فرآيندهای معرفی شده بايد در قالب فرم ثبت اطلاعات فرآيند در سايت جشنواره motahari.mui.ac.ir  ارسال شود.
۷. ارسال اطلاعات هر فرآيند در قالب فرم ثبت اطلاعات که در سايت جشنواره موجود است، الزامی میباشد.
در غير اينصورت قابل داوری و درج در کتاب جشنواره نخواهد بود.
۸. فرآيند های برگزيده شده توسط کميته علمی، در جشنواره دانشگاهی که در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد، مورد تجليل قرار خواهند گرفت.
مواردی که منجر به رد فرایندها می شوند عبارتند از :
الف. فعاليتهای خارج از حوزه آموزش اعضای هيات علمی يا يکی از رده های فراگيران علوم پزشکی
ب. فعاليتهای مرتبط با آموزش سلامت عمومی
پ. فرايندی که در دوره های گذشته به عنوان فرايند دانشگاهی يا کشوری شناسايی و مورد تقدير قرار گرفته اند
ت. طرحهايی که صرفا ماهيت نظريه پردازی دارند
ث. پژوهش های آموزشی که ماهيت توليد علم دارند و نه اصلاح روندهای آموزشی مستقر در دانشگاه ها
ج. فرايندهايی که از نظر تواتر و مدت اجرا يکی از شرايط زير را دارند :
د. در مورد فرايندهايی که اجرای مستمر دارند، مدت اجرای کمتر از شش ماه داشته باشند
ه.در مورد فرايندهايی که اجرای مکرر دارند حداقل دو بار انجام نشده باشند
در مورد فرايندهايی که ماهيتا اجرای يک باره دارند ولی تاثير مستمر دارند مانند برنامه های آموزشی يا سندهای سياست گذاری، مصوب مرجع ذی صلاح نشده باشند
لطفاً فرآیند های آموزشی را از طریق سایت جشنواره motahari.mui.ac.ir و با تکميل فرم ثبت اطلاعات فرآیند، به منظور شرکت در جشنواره ارسال فرمایيد. در صورت بروز هر گونه مشکل جهتکسب اطلاعات بيشتر با ایميل merc@edc.mui.ac.ir یاشماره تلفن ۳۷۹۲۳۳۵۳ تماس حاصل فرمایيد.