تبريك خانواده بزرگ مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي جهت ارتقاء مرتبه علمي دو تن از اساتيد محترم گروه آموزش پزشكي

بدينوسيله ارتقاء مرتبه علمي سركار خانم دكتر طاهره چنگيز را از دانشياري به استادي و سركار خانم دكتر نيكو يماني را از استادياري به دانشياري به نامبردگان و خانواده محترمشان تبريك گفته و از خداوند متعال توفيقات روز افزون براي اين عزيزان مسئلت داريم.

اساتيد، كاركنان مركز توسعه ومركز تحقيقات آموزش پزشكي، دانشجويان

نشست مسئولين دفاتر توسعه دانشكده ها (EDOها) با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(EDC)

در اين جلسه كه  شنبه ۲۹ فروردین ۹۴ –ساعت ۱۰-۱۲برگزار گرديددر مورد چگونگي برگزاري جشنواره شهيد مطهري و هفته آموزش در دانشكده ها بحث و تبادل نظر شد.

بـرنـامـه‌هـاي‌ هفتـه آمـوزش

 هفته آموزش  ۵-۱۰ اردیبهشت ۹۴ به مناسبت با هشتمین جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میگردد.

لازم به ذکر است جهت شرکت در کارگاهها می بایست از طریق لینک  کارگاههای آموزش ثبت نام انجام شود ولی شرکت در برنامه روز شنبه آزاد بوده و نیاز به ثبت نام قبلی ندارد.

برنامه های هفته آموزش

توانمند سازی اساتید

جلسه ماهانه شورای مرکز مطالعات و توسعه

درتاریخ سه شنبه ۲۵ فروردین ۹۴ جلسه ماهانه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار شد و در این جلسه موارد مربوط به جشنواره شهید مطهری و هفته آموزش ؛ مسائل مربوط به ارزشیابی دانشجو و مسائل مربوط به مرکز مطالعات گزارش و به بحث و گفتگو گذاشته شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS