آیین نامه ها و فرم های گروه آموزش پزشکی

آیین نامه ها

آیین نامه دکتری تخصصی PhD جهت دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹ -۹۸ وبعد از آن

آیین نامه دکتری تخصصی PhD جهت دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۸۸-۸۷ تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد حضوری

دستورالعمل دوره کارشناسی ارشد از راه دور

آیین نامه دستیار آموزشی دانشجویان مقطع PhD مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۹۳/۵/۱۴

دستورالعمل ها و شیوه نامه ها

شیوه نامه اجرایی حضور تمام وقت تحصیل دانشجویان مقطع دکترای تخصصی-مرداد ۹۸

دستورالعمل سنوات تحصیل و کمک هزینه

شیوه نامه تدوین پایان نامه مصوب بهار ۹۷

دستورالعمل اجرایی پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرمها

فرم گزارش پیشرفت کارپایان نامه دانشجویان PhD

فرم پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرم ارتقا ۱-۲

فرم ارتقا ۲-۳

فرم ارتقا ۳-۴

فرم ارتقا ۴-۵

فرم عناوين پيشنهادي پايان‌نامه دکتری تخصصی PhD

فرم عناوين پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست فرصت تحصیلی اضافی

فرم تسویه حساب

آزمون جامع

تقویم برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی(PhD ) رشته آموزش پزشکی

تصویب عنوان برای آزمون جامع

راهنمای اجرایی آزمون جامع دانشجویان مقطع PhD

پایان نامه ها

دستورالعمل

نامه

PhDترتیب نویسندگان مقاله پایان نامه

ترتیب نویسندگان مقاله پایان نامه PhD

دستور العمل دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

عدم حضور فیزیکی برای جمع آوری داده های پایان نامه

معاف از پرداخت شهریه دانشجویانی که پیش دفاع انجام داد ه اند

فرآیندها

فرایند فراغت از تحصیل

کمک هزینه ها

PhDفرصت تحصیلی و کمک هزینه

جمع آوری داده های پایان نامه و حضور فیزیکی

دریافت عیدی

دریافت کمک هزینه در مرخصی و استعلاجی

سقف دریافت کمک هزینه

مرخصی زایمان و پرداخت کمک هزینه تحصیلی

نگارش پایان نامه و حضور فیزیکی

صورتجلسه

صورتجلسه شورای تحصلات تکمیلی

صورتجلسه واحد تحصیلات تکمیلی و مرکز مطالعات

مصوبات جلسه گزارش پیشرفت تحصیلی

مصوبه پایان نامه ارشد --فیلد استاد راهنما

مصوبات جلسه گزارش پیشرفت تحصیلی

مصوبه حضور فيزيكي