ارتباط با مسئول

مسئول کتابخانه: خانم  فریبا اباذری

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۷۷
پست الکترونیک: library@edc.mui.ac.ir
آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- طبقه همکف