اطلاعیه کارگاه

«قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمی»

کارگاه آموزشی « الگوی تدریس پیش سازمان دهنده» در تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ دوشنبه ۱۲-۸  برگزار می گردد.
مکان: کلبه یادگیری
مدرس: سرکار خانم دکتر فریبا حقانی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:    wshpay.mui.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵