اعضاء کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC):

 

دکتر طاهره چنگیز

دکتر نیکو یمانی

دکتر فریبا حقانی

دکتر اطهر امید

دکتر آرش نجیمی

دکتر سهیلا احسان پور