اعضای هیات علمی

 

   ليست اعضاي هيأت علمي گروه آموزش پزشكي

 


 

    شرح وظايف عضو هيات علمي EDC

 

 (مصوبه نهمين جلسه شوراي كشوري توسعه آموزش پزشكي)

 
الف – آموزش
 
 طراحي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت براي اعضاي هيات علمي

 
 تدريس دوره هاي كوتاه مدت در قالب كارگاه هاي آموزش پزشكي

 
 تدريس دروس دوره هاي مدون (دوره كارشناسي  ارشد آموزش پزشكي و دروس با گرايش آموزشي رشته هاي مختلف) 

 

 ب- پژوهش
 
  انجام مطالعه و بررسي در زمينه نيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي، مراكز توسعه، گروه هاي آموزشي و دانش آموختگان رشته هاي مختلف جامعه پزشكي

 
انجام پژوهش در مسائل آموزش پزشكي و به كارگيري نتايج در فعاليت هاي مورد نياز

  

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي در زمينه آموزش پزشكي

 
همكاري در تهيه، تاليف و ترجمه كتاب، مقاله و نشريات آموزش پزشكي

   

ج – خدمات دانشگاهي (فعاليت هاي اجرايي و مشاوره)
 
 كمك به بهبود نظام مديريت آموزشي در سطوح مختلف آموزش در دانشگاه ها از طريق :

 

تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي و ارائه راه حل هاي علمي و مؤثر به مراجع ذيربط در جهت ارتقاي كيفي آموزش

 

كمك به بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته هاي مختلف و ارائه پيشنهاد در جهت بهبود برنامه ها

 

كمك در تهيه طرح درس در بخش هاي مختلف دانشگاه

 

كمك به نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي اعم از استاد، دانشجو، آزمون ها، فضا، قوانين و منابع، مديريت، برنامه ها، فعاليت ها و ...  و ارائه بازخورد نتايج به طور مناسب

 
ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي آموزشي از جمله ارزيابي دانشجو، تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و تهيه طرح درس

  

كمك به بهبود روش ها و فن آوري آموزشي در سطح دانشگاه

 
كمك به اجراي شيوه هاي نوين آموزشي در سطوح مختلف دانشگاه