اعضای کمیته دانش پژوهی دانشگاه

دکتر محمدرضا صبری

دکتر نیکو یمانی

دکتر مسیح صبوری

دکتر فریبا حقانی

دکتر محمد رضا شریفی

میترا دادمان