برنامه های آموزشی گروه آموزش پزشکی

 

برنامه دروس دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۸۳-۸۲ و قبل از آن

برنامه آموزشی دوره  دکتری تخصصی (PhD ) رشته آموزش پزشکی برای دانشجویان ورودی ۸۹ و بعد از آن

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش پزشکی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۱-۹۰ و بعد از آن

نیمرخ ها

نیمرخ تحصیلی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته آموزش پزشکی ورودی ۸۹

نیمرخ تحصیلی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته آموزش پزشکی ورودی ۹۰

نیمرخ تحصیلی دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته آموزش پزشکی  ورودی ۹۱

نیمرخ تحصیلی دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته آموزش پزشکی ورودی ۹۲

نیمرخ تحصیلی دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته آموزش پزشکی ورودی ۹۳

نیمرخ تحصیلی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته آموزش پزشکی ورودی ۹۴

نیمرخ تحصیلی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته آموزش پزشکی ورودی ۹۶

نیمرخ تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ورودی ۹۵

نیمرخ تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ورودی ۹۷