برنامه هفته آموزش کلیه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به مناسبت هفته آموزش از تاریخ ۵ لغایت ۱۹ اردیبهشت ماه برنامه های متنوع آموزشی در سطح دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میگردد.

جزییات برنامه هر کدام از دانشکده ها را در فایل پیوست مشاهده فرمایید

برنامه هفته آموزش کلیه دانشکده ها