برنامه هم اندیشی اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هم اندیشی اساتید و اعضای هیات علمی در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۷ با عنوان خانواده بهشتی در سایت توانمند سازی اساتید و پیوست خبر قرارداده شده است.

برنامه