برگزاری اولین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی  با عنوان "برنامه ریزی" روز پنج شنبه ۱۵ آذر ماه۱۳۹۷ از ساعت ۱۳-۸ در مجموعه تدبیر با شرکت مدیران محترم گروههای آموزشی برگزار گردید. این دوره توانمندسازی شامل ۱۰ ماژول با عناوین" برنامه ریزی، تصمیم گیری، اخلاق حرفه ای ومذاکره، انگیزش، هوش هیجانی، ارتباط با نسل جوان دانشجو، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، کار آفرینی و ارزشیابی می­باشد.