برگزاری جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ۸ صبح شنبه مورخ ۳ آذر ۹۷ با حضور اعضا شورای edc  برگزار گردید.در این جلسه برنامه کمیته دانشجویی مرکز مطالعات، توسط دبیر دانشجویی این کمیته ارائه و به بحث و تبادل نظر اعضا گذاشته شد.