برگزاری جلسه شورای مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه شورای مطالعات و توسعه آموزش پزشکی شنبه ۱۲ خرداد ۹۷ در کلبه یادگیری با حضور مسئولین واحدها و اعضای هیات علمی آموزش پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه مواردی همچون چگونگی برگزاری جشنواره آموزشس شهید مطهری در سال ۹۷( نقاط ضعف و قوت) و برگزاری دوره های توانمند سازی اساتید به نقد و بررسی گذاشته شد