برگزاری جلسه کارگروه بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور از بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور روز یکشنبه ۲۷ خرداد در کلبه یادگیری با حضور اعضای این کارگروه و مسئول آن برگزار گردید. در این جلسه برنامه عملیاتی بسته ارائه گردید و تقسیم کار بین اعضای کارگروه انجام شد.