برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی دفاتر توسعه دانشکده ها

جلسه کمیته برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه دانشکده ها در ساعت ۱۰ صبح سه شنبه مورخ ۱۴ آذر ۹۷ با حضور مسئولین دفاتر توسعه  در کلبه یادگیری برگزار گردید.در این جلسه چگونگی وظایف کمیته های برنامه ریزی درسی، مدیریت برنامه درسی و همچنین مولفه های عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ارائه و به بحث و تبادل نظر حاضران گذاشته شد.