برگزاری جلسه کمیته دانش پژوهی آموزشی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه کمیته دانش پژوهی آموزشی ۸ صبح شنبه مورخ ۳ آذر ۹۷ با حضور اعضا کمیته دانش پژوهی ومسئولین دانشکده ها در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید. در این جلسه مدارک دانش پژوهی اعضا هیات علمی دانشکده های پرستاری، مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دندانپزشکی و توانبخشی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.