برگزاری نشست بسته آموزش مجازی کلان منطقه ۷

جلسه بسته آموزش مجازی کلان منطقه ۷ با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی کاشان، یزد و شهرکرد در روز پنج شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ در مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

در این جلسه راهکارهای اجرایی سازی مصوبات پیشین و همچنین پیاده سازی تفاهم های دانشگاههای منطقه مورد بحث قرار گرفت، ضمن آنکه بازدیدی از امکانات مرکز آموزش مجازی و بررسی نحوه اعتبار بخشی و مستندات آن انجام شد.