برگزاری نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ۱۰-۱۲ اردیبهشت ماه ۹۷ در محل همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. در این همایش غرفه کلان منطقه ۷ با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی کاشان، شهرکرد و یزد و با مسئولیت و نظارت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر پا گردید.