تماس با واحد آموزش بالینی

 

تلفن:   ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۵۷

 

پست الکترونیک: athar.omid@gmail.com

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، طبقه دوم، اتاق ۳۰۴