تماس با واحد ارزشیابی اساتید

 

شماره تماس:   ۳۷۹۲۳۳۷۱

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۱۸