تماس با واحد ارزشیابی برنامه و اعتباربخشی

 

پست الکترونیک: m_jafari[@]‎nm.mui.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، طبقه اول، اتاق ۲۱۰