تماس با واحد ارزشیابی دانشجو

 

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۶۸۵۵۵۵

 

 

پست الكترونيك: saboori[@]‎edc.mui.ac.ir

 

 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیمارستان الزهرا، دفاتر گروههای آموزشی، دفتر گروه جراحی اعصاب