تماس با واحد برنامه ریزی درسی

 

پست الکترونیک:    dadman[@]‎nm.mui.ac.ir

 

شماره تماس:   ۳۷۹۲۳۳۶۸

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۱۱۹