تماس با واحد دانش پژوهی آموزشی

 

پست الكترونيك:   ehsanpour[@]‎nm.mui.ac.ir

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۳۰۲

   

     شماره تماس:    ۳۱۳۷۹۲۳۳۶۵                                          

     پست الکترونیک:teimouri[@]‎edc.mui.ac.ir

    آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۱۱۴