تماس با واحد هماهنگی دفاتر توسعه آموزش

 

پست الکترونیک:     dadman[@]‎nm.mui.ac.ir

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۶۸

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۱۱۹