جایزه ملی پژوهش در آموزش پزشکی

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی درصدد است در چارچوب برگزاری نوزدهمین همایش آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از پژوهشگران برتر فعال در زمینه آموزش پزشکی تقدیر به عمل آورد و در این راستا لطفا اطلاعات مرتبط با مقالات منتشر شده در سالهان ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ (مقالات منتشر شده به زبان فارسی در سال ۱۳۹۶) در زمینه آموزش پشکی را در قالب فرم پیوست حداکثر تا تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ به آدرس nasr@behdasht.gov.ir ایمیل نمایید.

فرم