جلسه هم اندیشی دفاتر توسعه دانشکده ها

صبح روز یکشنبه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ جلسه هم اندیشی مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها با مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و کارشناسان مربوطه در کلبه یادگیری برگزار شد. در این جلسه در خصوص برنامه عملیاتی دفاتر توسعه و پایش آن در سال ۹۷ و همچنین برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری و هفته آموزش بحث و تبادل نظر صورت گرفت.