جلسه هم اندیشی مسئولین دفاتر توسعه مرکز آموزشی درمانی

چهارشنبه ۱۳ تیر ماه ۹۷ جلسه هم اندیشی EDO بیمارستانها برگزار گردید. در این جلسه مسئولین دفاتر توسعه گزارش از چگونگی پیشرفت برنامه عملیاتی EDO بیمارستانها ارائه نمودند و همچنین برنامه اعتبار بخشی بیمارستانی با حضور خانم دکتر طباطبایی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.