درباره مرکز:

 

تاریخچه:

بسياری از کشورها در منطقه مديترانه شرقی (خاورميانه) مراکز توسعه آموزش پزشکی(M.E.D.C) را به عنوان يک مرکز علمی جهت تربيت نيروی انسانی در گروه پزشکی ايجاد کرده اند. دامنه فعاليت مراکز فوق از بخش ها و مراکز بزرگ کشوری تا واحدهای کوچک وابسته به دانشگاه ها و بيمارستان ها گسترش يافته است. اين مراکز در راستای کمک به موسسات آموزشی در رسيدن به اهدافشان در زمينه تربيـت نيروی انسانی در گروه پزشکی، خدمات متنوعی را ارائه می دهند.

مرکز توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به عنوان يکی از مديريت های وابسته به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، در سال ۱۳۷۱شروع به کار کرد و در حال حاضر به عنوان يکی از مراکز پيشتاز و فعال در اين زمينه در سطح کشور مطرح می باشد.

اين مركز حمايـت های تخصصی خود را در زمينه توسعه فعاليت های آموزشی و اطلاعاتی برای موسسات يا سازمان های مسئول در گروه آموزش پزشکی فراهم می سازد. هدف ارائه خدمات مذکور، بهبود کيفيت آموزش از طريق برنامه ريزی، ارزشيابی، سازماندهی و پژوهش می باشد.

 

 

شرح وظایف:

۱-هدايت ، هماهنگي ، اجراء و نظارت بر تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي با تاكيد بر پاسخگو بودن آنها به نيازهاي سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختيارات دانشگاه ، مطابق با ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي

۲-سازماندهي ، برنامه ريزي ، اجراء و نظارت بر ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

۳-هدايت و نظارت بر اجراي روش هاي نوين آموزشي و ارزشيابي براي توسعه و ارتقاي كيفيت آموزش دانشگاه

۴-سازماندهي،اجراء ونظارت بر ارزشيابي اعضاي هيات علمي و فرايندهاي ياددهي–يادگيري

۵-هدايت و نظارت بر فرايندهاي ارزشيابي فراگيران و تحليل نتايج آزمون ها با هدف ارتقاي كيفي آزمونها

۶-هدايت و نظارت بر برنامه هاي آموزشي مراكز مهارت هاي باليني دانشگاه

۷-سازماندهي و نظارت بر فرايند هاي شناسايي ، جذب و بهره وري استعدادهاي درخشان

۸-هدايت ، تصويب ، تامين بودجه و نظارت بر اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

۹-هدايت و نظارت بر برنامه هاي آموزش از راه دور و الكترونيكي دانشگاه

۱۰-هدايت، هماهنگي،تسهيل، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي دانش پژوهي بر اساس آئين نامه مربوطه

۱۱-نظارت بر عملكرد و هماهنگ نمودن فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش تابعه

۱۲-ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشي دانشگاه به مراجع ذيربط

۱۳-ارائه مشاوره در طراحي و ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه

۱۴- شركت درجلسات ، شوراها و كميته ها بر اساس ضوابط و مقررات

 

 

مأموریت مرکز:

ماموریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به عنوان زیرمجموعه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، پشتیبانی علمی و فنی از هدایت، برنامه ریزی و نظارت بر جهت گیری فعالیت های آموزشی دانشگاه می باشد. همچنین، این مرکز متولی آموزش اساتید، ارزشیابی برنامه های آموزشی و ارائه دوره های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دکترای تخصصی آموزش پزشکی و دروس مرتبط با آموزش پزشکی در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد. احترام به ارزش های اسلامی انسانی، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگو بودن در برابر آنها، و پایبندی به اصول علمی و نظام مندی در کلیه فعالیت ها، ارزش های حاکم بر این مرکز می باشند.

 

 

چشم انداز مرکز:

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان نمونه بارزی از تحقق اصول علمی آموزش پزشکی و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یک مجموعه سازمانی دانشگاهی قابل عرضه خواهد بود.

 

 

اهداف بلند مدت:

-کمک به معاونت آموزشی دانشگاه در هماهنگ سازی فعالیت واحدهای آموزشی دانشگاه با سایر فعالیت ها برای پاسخ به نیازهای کلان جامعه

-  تأمین نیروی انسانی آموزش دیده در زمینه آموزش علوم پزشکی برای برآورد نیاز  مراکز توسعه و دانشگاه های علوم پزشکی کشور

-کمک به نظریه پردازی در زمینه آموزش علوم پزشکی و تدوین مبانی نظری نظام اسلامی ایرانی در آموزش علوم پزشکي

 

 

برنامه عملیاتی مرکز

امکانات و فضای مرکز

دستاوردها و افتخارات مرکز