previous pauseresume next

سمینار مراقبتهای حمایتی و تسکینی با رویکرد بین حرفه ای لغو شد

گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می کند. سمینار مراقبتهای حمایتی تسکینی با رویکرد بین حرفه ای(دارای ۵ امتیاز بازآموزی) روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۳۰و۲۹ آبان ماه سال ۹۸ در محل تالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان لغو شد