سومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی نصر

سومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی نصر در تاریخ ۹ اردیبهشت تا ۹ تیر ماه می باشد و این زمان تمدید نخواهد شد .اولویتهای پژوهشی این فراخوان را اینجا ببینید.

آدرس سایت