شرح وظايف واحد كتابخانه

شرح وظايف واحد كتابخانه

 

۱)  نياز سنجي جهت تهيه منابع از اعضاء هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي آموزش پزشكي

۲)  شركت در نمايشگاههاي بين المللي كتاب تهران به صورت ساليانه

۳)  پيگيري تامين اعتبار لازم جهت تهيه منابع

۴)  سرويس دهي و ارائه خدمات (جستجو، امانت و ...) به كليه دانشجويان، اعضاء هيات علمي وكاركنان دانشگاه

۵)  مشاوره و راهنمايي هاي لازم به دانشجويان براي استفاده بهتر از منابع كتابخانه

۶)  ارائه خدمات تحويل مدرك و امانت بين كتابخانه اي

۷)  ارسال كتب جديد خريداري شده به كتابخانه مركزي جهت ثبت و فهرستنويسي

۸) آماده سازي كتابها پس از برگشت از كتابخانه مركزي

۹) پيگيري تازه هاي نشر از طرق مختلف از جمله سايت ناشران داخلي و خارجي و تهيه آنها

۱۰) به روز رساني كتابخانه ديجيتال تخصصي آموزش پزشكي

۱۱)  پاسخ گويي حضوري و غير حضوري مراجعين