فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی(نصر) در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه لغایت ۹ تیر ماه می باشد.

اولویت های پژوهشی