previous pauseresume next

فراخوان ارسال مقاله و تجارب موفق نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میان رشته ای در علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد در قالب طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی پروژه ارائه الگوی گسترش دانش های میان رشته ای را با هدف شبکه سازی کشوری اندیشمندان حیطه میان رشته ای، شناسایی اساتید و گروههای فعال و ایجاد همگرایی کشوری در راستای ارائه یک الگوی شایسته برای توسعه متوازن و پایدار علمی کشور در بخش میان رشته ای علوم پزشکی، نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میان رشته ای در علوم پزشکی را از ۱۶ الی ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در تهران برگزار نماید.
ارسال مقاله و تجارب از طریق سایت www.idsms2020.ir