فرایند گردش کار در واحدتوانمندسازی اساتید

 

  1. انجام نیاز سنجی رسمی و مدون  دانشگاهی هر ۵ سال یکبار
  2. نیاز سنجی دانشکده ای سالیانه
  3. برنامه ریزی جامع کارگاههای توانمندسازی اساتید دو بار در سال (شش ماهه اول و دوم)
  4. اطلاع رسانی برنامه جامع شش ماهه از طریق سایت، ایمیل و نامه به دانشکده ها
  5. اطلاع رسانی برگزاری کارگاه ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری از طریق سایت و ایمیل
  6. اطلاع رسانی عدم برگزاری کارگاه به ثبت نام کنندگان از طریق پیامک وکلیه اعضا هیات علمی از طریق ایمیل حداکثر ۴۸ ساعت قبل از برگزاری
  7. برگزاری کارگاه و صدور گواهی حتی المقدور در همان روز