كتابخانه الكترونيك

معرفي كتابخانه الكترونيك آموزش پزشكي

Medical Education Digital Library

طي چندين دوره زماني درخواست هاي متعددي از ساير مراكز توسعه سطح كشور براي زيراكس و ارسال كتاب هاي لاتين جهت مراكزشان به اين كتابخانه ارسال مي گرديد. كه اين خود پس از چندي به دليل بالا بودن حجم درخواست ها، مشكلاتي را به وجود آورد.

بنابراين بر آن شديم تا تدبيري بيانديشيم و تصميم بر آن شد كه مجموعه كتابهاي لاتين اين كتابخانه الكترونيكي گردند. به همين منظور در سال ۱۳۸۹ با شركت نوين پژوه وارد مذاكره شديم و پس از عقد قرارداد هر هفته تعدادي از كتاب ها براي اسكن و OCRسازي به آن شركت ارسال مي گرديد. لازم به ذكر است كه اين طرح مورد استقبال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز قرار گرفت و حمايت هاي لازم هم صورت گرفت.

سرانجام اين طرح در سال ۱۳۹۱پايان يافت و كتابخانه ديجيتال اين مركز رسماً افتتاح و راه اندازي شد.

در همين سال بنا به درخواست وزارتخانه جهت بهره وري ساير مراكز توسعه آموزش پزشكي كشور از اين مجموعه، تعداد ۵۵ عدد هارد اكسترنال ۵۰۰ گيكابايتي تهيه و مجموعه به روي آنها انتقال يافت و به وزارتخانه ارسال گرديد تا در اختيار مراكز توسعه قرار گيرد.

هدف از اجراي اين طرح همانطور كه گفته شده به دليل درخواست هاي زياد مراكز توسعه آموزش پزشكي سطح كشور از اين كتابخانه بود چرا كه اين كتابخانه، غني ترين و كامل ترين كتابخانه تخصصي آموزش پزشكي در كشور مي باشد.

كتابخانه ديجيتال آموزش پزشكي هر سال به روز رساني مي گردد.

اين كتابخانه تحت شبكه داخلي مركز به آدرس ۱۹۲.۱۶۸.۱۲۷.۱۴ می باشد و براي اعضاء هيات علمي، دانشجويان ارشد و PHDآموزش پزشكي قابل دسترسي مي باشد.