مدیر گروه آموزش پزشکی

 

مدیر گروه آموزش پزشکی       دکتر علیرضا یوسفی

 

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۶۱           پست الکترونیکی :aryousefy@edc.mui.ac.ir