مسئول واحد ارزشیابی اساتید

 

نام و نام خانوادگی:دکتر نیکو یمانی

 

رتبه علمی: دانشیار

 

رشته تحصیلی:دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی

 

شرح وظایف:

 

تلفن:   ۰۳۱۳۶۶۸۸۷۸۹

 

پست الکترونیک: yamani[@]‎edc.mui.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، طبقه همکف، اتاق ۱۰۸