مسئول واحد ارزشیابی برنامه و اعتبار بخشی

 

نام و نام خانوادگی:سهیلا جعفری میانائی

 

رتبه علمی:

 

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی

 

رشته تحصیلی:آموزش پرستاری

 

شرح وظایف:

·       نظارت و پیگیری انجام خودارزیابی در معاونت‏های ستادی و دانشکده‏ها

·       ارائه مشاوره در خصوص انجام اعتباربخشی مؤسسهای و خودارزیابی

·       برگزاری کارگاههای توانمندسازی مورد نیاز

·       برنامه‌ریزی برای مشارکت در انجام اعتباربخشی برنامه

·       نظارت بر انجام ارزشیابی دروس در دانشکده‌ها

 

تلفن:  

 

پست الکترونیک: m_jafari[@]nm.mui.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، طبقه اول، اتاق ۲۱۰