مسئول واحد ارزشیابی دانشجو

 

نام و نام خانوادگي: مسیح صبوری

مدرك تحصيلي: فلوشيپ و کارشناسی ارشد

 

رشته تحصيلي: نوروآندوسكوپي و جراحي استريوتاكسي و آموزش پزشکی

 

شرح وظايف:

تشکیل و هدایت شورای سیاست گذاری دفتر توسعه آزمون ها

نظارت بر تشکیل و عملکرد کمیته اجرایی و مشورتی دانشکده ها در حیطه آزمون ها

نظارت بر برگزاري کلیه آزمونهاي نظری و بالینی

مشاوره برای برگزاری کلیه آزمونهاي نظری و بالینی

مشاوره به اعضای هیأت علمی در راستای ارتقاء کیفیت آزمونهای دروس نظری و بالینی

تلاش جهت بهبود یا تهیه نرم افزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل آزمون ها و فراهم سازی زیر ساخت های لازم

توانمندسازي اساتيد با همکاری واحد توانمندسازی استاد با برگزاری کارگاه های آموزشی و تدوین بسته های آموزشی در خصوص روش هاي ارزشيابي دانشجو

پایش برنامه ي عملياتي دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستان ها در حوزه آزمون ها

 

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۶۸۵۵۵۵

 

پست الكترونيك: saboori[@]‎edc.mui.ac.ir

 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیمارستان الزهرا، دفاتر گروههای آموزشی، دفتر گروه جراحی اعصاب

 

 

 

       همکار واحد

 

نام و نام خانوادگي: حبیب اله رضایی

مدرك تحصيلي: دکتری تخصصی

رشته تحصيلي: آموزش پزشکی

شرح وظايف:

  • شرکت در شورای سیاست گذاری دفتر توسعه آزمون ها
  • نظارت بر تشکیل و عملکرد کمیته اجرایی و مشورتی دانشکده ها در حیطه آزمون ها
  • نظارت بر برگزاري کلیه آزمونهاي نظری و بالینی در دانشگاه
  • مشاوره برای برگزاری آزمونهاي نظری و بالینی ملاک محور و هنجارمحور در دانشگاه
  • مشاوره به متقاضيان داخل دانشگاه برای استانداردسازی آزمونهاي نظری و بالینی
  • تلاش جهت تهیه یا خریداری نرم افزارهای تجزیه و تحلیل مناسب سوالات آزمون ها و زیر ساخت های لازم
  • توانمندسازي اساتيد با همکاری واحد توانمندسازی استاد با برگزاری کارگاه های آموزشی و تدوین بسته های آموزشی در خصوص روش هاي ارزشيابي دانشجو با انجام نیازسنجی از کمیته علمی
  • پایش برنامه ي عملياتي دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستان ها در حوزه آزمون ها

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۵۱

پست الكترونيك: rezaie.habib@edc.mui.ac.ir

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۲۰۷