مسئول واحد برنامه ریزی درسی

 

نام و نام خانوادگی:دکتر فریبا حقانی

 

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی

 

رشته تحصیلی:برنامه ریزی درسی

 

شرح وظایف:

·        بررسی و نظارت بر فعالیتهای مرتبط با واحد برنامه ریزی درسی در دفاتر توسعه دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

·        نظارت و در صورت لزوم مشارکت در بازنگری برنامه های درسی رشته های مختلف

·        نظارت بر تدوین برنامه های درسی رشته های مختلف

·        ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه

·        همکاری با دفاتر توسعه دانشگاه در جهت ارتقای دانش برنامه ریزی درسی

·        کارشناسی برنامه های درسی رشته های جدید قبل از ارائه به شورای آموزشی دانشگاه

·        بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا

·        بررسی پیشنهاد ایجاد رشته های جدید بر اساس آیین نامه ها

 

پست الکترونیک:     haghani[@]‎edc.mui.ac.ir

 

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۵۵

 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۳۰۵